Půjčovní řád

1.Úvodní ustanovení

Půjčovní řád je závazný pro pronajímatele – „Dortujeme.cz“ na straně jedné a nájemce – zákazníka, na straně druhé.

2. Uzavření smlouvy

Smluvní vztah vzniká zapůjčením zboží - formy a podpisem Půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.
Pro uzavření smlouvy zákazník musí:

  • být starší 18-ti let.
  • předložit 1 platný doklad určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list).
  • složit kauci určenou půjčovnou, jejíž výše je uvedena v Ceníku a řídí se pořizovací cenou zboží. Tato kauce bude vrácena při vrácení nepoškozeného zapůjčeného zboží.
  • provést platbu za zapůjčené zboží předem a to nejpozději v den zapůjčení.

Stav půjčovaného zboží je při předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem, případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou v Půjčovní smlouvě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zákazník odpovídá po převzetí zboží za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou.

3. Doba a cena zapůjčení

Zákazník si může zvolit, zda chce věc zapůjčit na 24 hodin nebo na víkend pátek – pondělí. Cena půjčovného v Půjčovní smlouvě je včetně 20% DPH a v Ceníku je uvedena na 24 hodin a na víkend. Při překročení lhůty navrácení zboží je pronajímatel oprávněn účtovat každý započatý den jako další den zapůjčení na 24 hodin.

4. Povinnosti nájemce (zákazníka)

Doba zapůjčení je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené zboží déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky).

Každý nájemce na Půjčovní smlouvě stvrdí svým podpisem, že byl poučen o používání zboží a o možnosti/nemožnosti mytí v myčce.
Nájemce se zavazuje používat zboží pro práce, na které je určeno. Za bezpečnost práce se zapůjčeným zbožím zodpovídá výhradně nájemce. Pronajímatel nezodpovídá za žádné škody či újmy způsobené používáním zapůjčeného zboží.
Zboží se vrací řádně umyté. Při vrácení znečištěného zboží bude účtováno navíc 50% z ceny půjčovného.

V případě poškození či ztráty vypůjčeného zboží je zákazník povinen uhradit takto vzniklou škodu. Poškození či ztráta je hrazena při vrácení zboží ze složené kauce. Částka za poškození či ztrátu je účtována v ceníkových sazbách nového zboží, které jsou uvedeny v Ceníku.

Pronajímatel spolu se zapůjčenou věcí poskytne nájemci olejový sprej na vymazání, který zajistí velmi snadné vyklopení. Olej je zapůjčen zdarma.

5. Ostatní ujednání

Veškeré zapůjčené zboží zůstává po celou dobu zapůjčení majetkem pronajímatele.
Podpisem Půjčovní smlouvy stvrzuje nájemce podmínky tohoto Půjčovního řádu.

 


facebook

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.